Choď na obsah Choď na menu

Kouzelný klíč

Vyhlašujeme
XIV. ročník literární soutěže pro pacienty a zaměstnance
psychiatrických zařízení v České a Slovenské republice
„Kouzelný klíč“2019-2020


PRAVIDLA SOUTĚŽE
Přihlásit se může každý, kdo v léčebně, nemocnici nebo v jiném psychiatrickém zařízení ČR a SR pracuje, nebo se zde léčí či léčil.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
pacienti a zaměstnanci.

POEZIE NEBO PRÓZA téma je libovolné

ROZSAH PRACÍ
v poezii maximálně do 5 básní, v próze maximálně do 3 stran A 4 (strana: cca 30 řádek po 60 znacích, tedy 3 strany: 120 řádek, tj. 7200 znaků včetně mezer maximálně). Soutěžní díla pošlete prosím e-mailem do 15. prosince 2019 na adresu paní Dagmar Žaludové dagmar.zaludova@bohnice.cz jako samostatnou přílohu (napsaná v textovém editoru WORD). Nelze přijímat díla skenovaná, ani psaná na papíře a poslaná poštou. Nemáme kapacitu na jejich přepisování pro porotce a pro sborník. Váši přihlášku zašlete e-mailem a nazvěte „Kouzelný klíč“. V těle e-mailu, prosím, napište jméno a příjmení autora, adresu bydliště, případně kontaktní adresu (urychlí to distribuci sborníku), telefon a e-mailovou adresu, informaci zda jste pacient či zaměstnanec a název psychiatrického zařízení. Dále připojte prohlášení, že se přihlašujete do soutěže.

HODNOCENÍ PRACÍ
Soutěžní díla jsou vždy hodnocena anonymně odbornou porotou, v níž zasedají členové Unie českých spisovatelů - literární kritik a historik, básníci a spisovatelé, překladatelé poezie.

Kouzelný klíč
Psychiatrická nemocnice Bohnice
Ústavní 91, 181 02 Praha 8, Česká republika
Tel.: +420 284 016 111, E-mail: podatelna@bohnice.cz
www.bohnice.cz


SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ KONCEM BŘEZNA 2020
(Datum, čas a místo budou upřesněny). Koncem března v jedné z psychiatrických nemocnic vyhlásíme vítěze XV. ročníku literární soutěže, a ti budou odměněni diplomy a zajímavými cenami. Všichni soutěžící a příznivci Kouzelného klíče jsou vítáni.

key-2471016_1920.jpgPROČ SI PŘEJEME POKRAČOVAT A NADÁLE ROZVÍJET TRADICI KOUZELNÝ KLÍČ?
Stavíme pomyslný most k vzájemnému porozumění a pochopení. Přejeme si každému dát možnost poznat a pochopit nemocné, jejich vidění a chápání světa, často překvapující nevšedním prožitkem. Dosavadní zkušenost se soutěží dokazuje její smysluplnost. Kvalita soutěžních příspěvků dokazuje, že úsilí vložené do organizace soutěže, vyhodnocení prací, přípravy a editace sborníku a slavnostního vyhlášení výsledků se zúročí.

POUČENÍ DLE GDPR
Účastníci soutěže berou na vědomí, že podmínkou účasti je sdělení jména a adresy bydliště (případně kontaktní adresy), telefonu a e-mailové adresy, přičemžv souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále „Nařízení“) pořadatel soutěže - Psychiatrická nemocnice Bohnice - sděluje, že tyto osobní údaje zpracovává jakožto správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení. Osobní údaje budou uchovávány po dobu jednoho roku, a to pro účely oprávněných zájmů pořadatele dle čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení, konkrétně za účelem řádného zdokladování průběhu a vyhodnocení (tzn. za účelem organizace, vyhlášení výsledků a tisk sborníku). Dále jsou tímto soutěžící poučeni o svém právu kdykoli požádat Psychiatrickou nemocnici Bohnice, jakožto správce údajů, o sdělení rozsahu a účelu zpracovávání svých osobních údajů, dále o svém právu žádat opravu těchto údajů nebo omezení jejich zpracování, žádat bezplatné předání těchto údajů, a o svém právu na výmaz těchto údajů. Právo lze uplatnit písemně na adresu Psychiatrické nemocnice Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8; v případě, že žadatel nesouhlasí se způsobem vyřízení své žádosti, má právo podat stížnost k dozorovému orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (kontakty na www.uoou.cz).

Dagmar Žaludová
Psychiatrická nemocnice Bohnice, dagmar.zaludova@bohnice.cz
Tel. 284 016 400, 604 423 495