Choď na obsah Choď na menu

Neurotické a somatoformné poruchy III.

19. 9. 2019

F45 - SOMATOFORMNÉ PORUCHY

Hlavnou črtou je opakované udávanie somatických príznakov vedno s neprestajným dožadovaním sa lekárskeho vyšetrenia napriek opakovaným negatívnym nálezom a uisteniam lekárov, že príznaky nemajú somatický podklad. Ak sú prítomné nejaké somatické odchýlky, nevysvetľujú povahu a rozsah príznakov alebo ťažkosti a sústredenie pozornosti pacienta.

 • Nezahŕňa:
  • Disociatívne poruchy (F44.-)
  • Trhanie vlasov (F98.4)
  • Detské rozprávanie (r vyslovovať ako l) (F80.0)
  • Šušľanie (F80.8)
  • Obhrýzanie nechtov (F98.8)
  • Psychické faktory alebo faktory správania združené s poruchami alebo chorobami zatriedenými inde (F54)
  • Sexuálnu dysfunkciu nezapríčinenú organickou poruchou alebo chorobou (F52.-)
  • Cmúľanie palca (F98.8)
  • Tikové poruchy (u detí a dospievajúcich) (F95.-)
  • Tourettov syndróm (F95.2)
  • Trichotilománia(F63.3)
 • F45.0 - Somatizované poruchy - hlavné črty sú mnohopočetné, recidivujúce a často sa meniace somatické príznaky trvajúce najmenej dva roky. Väčšina pacientov má za sebou dlhú a komplikovanú históriu kontaktov so všeobecnými lekármi aj špecialistami, počas ktorých sa vykonalo veľa negatívnych vyšetrení, prípadne aj neplodných exploračných operácií. Príznaky sa môžu vzťahovať na ktorúkoľvek časť alebo systém tela. Priebeh poruchy je chronický a menlivý, často sa spája s narušením správania v sociálnych interpersonálnych alebo rodinných vzťahoch. Kratšie trvajúce (menej ako dva roky) a menej výrazné príznaky treba zaradiť pod nediferencovanú somatizovanú poruchu (F45.1)
  • Polymorfná psychosomatická porucha
  • Nezahŕňa:
   • Simuláciu (vedomú simuláciu) (Z76.5)
 • F45.1 - Nediferencovaná somatoformná porucha - použitie tejto kategórie sa odporúča, ak je veľa somatoformných príznakov, sú variabilné a perzistujúce, ale úplne nenapĺňajú typický klinický obraz somatizovanej poruchy.
  • Nediferencovaná psychosomatická porucha
 • F45.2 - Hypochondrická porucha - základnou črtou je pretrvávajúce zaujatie možnosťou, že osoba trpí jednou alebo viacerými vážnymi a progredujúcimi somatickými chorobami, ktoré sa prejavujú pretrvávajúcimi somatickými ťažkosťami alebo zapodievaním sa vlastným fyzickým výzorom. Normálne a zvyčajné pocity a nenápadný výzor osoba často pokladá za abnormálne a zapríčiňujúce utrpenie, pričom sa pozornosť zvyčajne zameriava len na jeden alebo dva orgány alebo sústavy tela. Časté sú výrazná depresia a úzkosť, ktoré oprávňujú na zohľadnenie diagnózy.
  • Porucha telesnej dysmorfie
  • Dysmorfofóbia (nie bludová)
  • Hypochondrická neuróza
  • Hypochondria
  • Nosofóbia
  • Nezahŕňa:
   • Bludová dysmorfofóbia (F22.8)
   • Fixované bludy o funkciách alebo tvaroch tela (F22.-)
 • F45.3 - Somatoformná autonómna dysfunkcia - pacient udáva príznaky tak, ako keby ich vyvolávala somatická choroba sústavy alebo orgánu, ktorý má z väčšej časti alebo úplne autonómnu inerváciu a ovládanie, napr. skardiovaskulárnugastrointestinálnurespiračnú a urogenitálnu sústavu. Príznaky sú zvyčajne dvojaké, pričom žiaden nepoukazuje na skutočné poškodenie príslušného orgánu alebo sústavy. Prvú skupinu tvoria ťažkosti súvisiace s objektívnymi príznakmi autonómneho vzrušenia, ako sú palpitácie, potenie, sčervenanie, trasľavosť a výraz strachu a utrpenia z možnosti organickej choroby. Druhú skupinu tvoria nešpecifikované a menlivé ťažkosti, ako sú prelietavé bolesti, pocity pálenia, ťarchy, stiahnutia a pocity nafúknutia alebo rozpätia, ktoré pacient pociťuje v určitom orgáne alebo sústave.
  • Srdcová neuróza
  • Da Costov syndróm
  • Žalúdková neuróza
  • Neurocirkulačná asténia
  • Psychogénne formy aerofágie
  • Psychogénne formy kašľa
  • Psychogénne formy hnačky
  • Psychogénne formy dyspepsie
  • Psychogénne formy dyzúrie
  • Psychogénne formy nadúvania
  • Psychogénne formy čkania
  • Psychogénne formy hyperventilácie
  • Psychogénne formy častého močenia
  • Psychogénne formy syndrómu dráždivého čreva
  • Psychogénne formy pylorospazmu
  • Piaty znak umožňuje vymedziť:
   • .30 Srdce a kardiovaskulárny systém
   • .31 Horný gastrointestinálny trakt
   • .32 Dolný gastrointestinálny trakt
   • .33 Respiračný systém
   • .34 Urogenitálny systém
   • .38 Iný orgán alebo systém
  • Nezahŕňa:
   • Psychické faktory a faktory správania spojené so somatickými chorobami zatriedenými inde (F54)
 • F45.4 - Perzistujúca somatoformná bolesťová porucha - prevládajúci príznak je trvalá, ťažká a mučivá bolesť, ktorá sa nedá úplne vysvetliť fyziologickými procesmi alebo organickou chorobou a ktorá sa zjavuje v súvislosti s emočným konfliktom alebo psychosociálnymi problémami, ktoré stačia na úsudok, že sú hlavným príčinným faktorom. Porucha napokon prináša zvýšenú pozornosť a podporu, či už osobnú alebo lekársku. Nezaraďuje sa sem bolesť psychogénneho pôvodu pri depresívnych poruchách alebo schizofrénii.
  • Psychalgia
  • Psychogénna bolesť chrbta
  • Psychogénna bolesť hlavy
  • Somatoformná bolesťová porucha
  • Nezahŕňa:
   • Bolesť chrbta NS (M54.9)
   • Bolesť NS (R52.9)
   • Bolesť akútnu (R52.0)
   • Bolesť chronickú (R52.2)
   • Bolesť nezvládnuteľnú (R52.1)
   • Tenznú bolesť hlavy (G44.2)
 • F45.8 - Iné somatoformné poruchy - akékoľvek iné poruchy pocitov, funkcií a správania nezavinené organickou chorobou, ktoré nesprostredkuje autonómny nervový systém, sú ohraničené na určité sústavy alebo časti tela a časovo úzko súvisia so stresovými udalosťami alebo problémami.
  • Psychogénna dysmenorea
  • Psychogénna dysfágia vrátane globus hystericus
  • Psychogénny pruritus
  • Psychogénny torticollis
  • Škrípanie zubami
 • F45.9 - Nešpecifikované somatoformné poruchy
  • Psychosomatická porucha NS

 

F48 - INÉ NEUROTICKÉ PORUCHY

 • F48.0 - Neurasténia - v prejavoch neurasténie sa vyskytujú dosť veľké rozdiely podľa kultúr. Známe sú dva hlavné typy, ktoré sa sčasti prekrývajú. Pri prvom type je hlavnou črtou sťažnosť na zvýšenú unaviteľnosť po psychickej námahe často spojenú s poklesom pracovnej výkonnosti a horším zvládnutím denných úloh. Psychická unaviteľnosť sa typicky opisuje ako nepríjemné dotieranie rozptyľujúcich asociácií alebo spomienok, ťažkosti pri sústredení a celkovo nevýkonné myslenie. Pri druhom type je dôraz na pocity telesnej slabosti a vyčerpania po minimálnej námahe sprevádzané pocitom svalových bolestí a neschopnosťou uvoľnenia. Pri oboch typoch je častá pestrá škála ďalších nepríjemných telesných pocitov, ako je ošiaľ, tenzné bolesti hlavy a pocity celkovej nestálosti. Časté sú aj obavy zo zhoršujúceho sa duševného a telesného zdravia, podráždenosť, anhedonia a rozličné drobné prejavy depresie a úzkosti. Často je narušený spánok v začiatočných a stredných fázach, ale môže sa vyskytnúť aj výrazná hypersomnia.
  • Syndróm ukonanosti
  • Podľa potreby použite doplnkový kód na označenie predchádzajúcej telesnej choroby.
  • Nezahŕňa:
   • Asténiu NS (R53)
   • Vyhasnutie (Z73.0)
   • Malátnosť a únavu (R53)
   • Únavový syndróm po viróze (G93.3)
   • Psychasténiu (F48.8)
 • F48.1 - Syndróm depersonalizácie-derealizácie - ide o zriedkavú poruchu, pri ktorej sa pacient spontánne žaluje, že jeho vlastná psychická činnosť, telo a okolie sa kvalitatívne zmenšili, akoby boli neskutočné, vzdialené alebo zautomatizované. Najčastejšie medzi pestrými fenoménmi sú ponosy na stratu citov a pocit odcudzenia alebo odlúčenosti od vlastného myslenia, tela alebo okolitého reálneho sveta. Napriek dramatickosti zážitku osoba si je vedomá nereálnosti týchto zmien. Senzórium je normálne a schopnosť vyjadriť city je neporušená. Príznaky depersonalizácie-derealizácie sa vyskytujú ako súčasť rozpoznateľnej schizofrénnej, depresívnej, fóbickej alebo obsesívno- kompulzívnej poruchy. V takom prípade sa má uviesť diagnóza hlavnej choroby.
 • F48.8 - Iné špecifikované neurotické poruchy
 • F48.9 - Nešpecifikovaná neurotická porucha

 

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Neurotick%C3%A9,_stresom_podmienen%C3%A9_a_somatoformn%C3%A9_poruchy_(MKCH-10)