3.png

Depresia je v psychológii duševný stav charakterizovaný pocitmi smútku, skleslosti, vnútorného napätia či nerozhodnosti spolu s útlmom a spomalením duševných a telesných procesov, ochudobnením záujmov a nízkym sebavedomím.

psychiatrii ide o závažnú duševnú afektívnu poruchu (klinická depresia; angl. major-depressive disorder), ktorá ochromuje jasnosť myslenia, psychomotoriku, spánkový cyklus a vyvoláva pesimistické či skľučujúce emócie často vedúce k patologickej zmene osobnosti. Chorý upadá do malomyseľnosti a anhedónie, pričom v obzvlášť závažných formách depresívnej epizódy môže rozvinúť psychotické symptómy v podobe skľučujúcich a sebaodsudzujúcich (autoakuzačných) delúzií (bludov), ktoré sú sprevádzané niekedy aj halucináciami, prípadne úplným ochromením telesnej motoriky (stupor). Ochorenie sa môže prejavovať v komorbidite s derealizácioudepersonalizáciou či s úzkostnou poruchou a taktiež s mnohými somatickými poruchami spôsobujúcimi fyzickú bolesť. Je možné tiež potvrdiť zvýšenú mortalitu u depresívnych pacientov a to najmä vzhľadom na vysoké riziko spáchania samovraždy (suicídia). Preto je často nevyhnutná v rámci liečby farmakoterapeutická a psychoterapeutická starostlivosť.

Všeobecná charakteristika

Skúsenosť ukazuje, že pestrosť životných situácií, rozličné stresorybiorytmus alebo i počasie majú nezanedbateľný vplyv na náladu a emócie človeka. Zmeny nálad sú teda prirodzenou súčasťou ľudského života. Rovnako i smútok je normálnou, ba niekedy pre psychiku potrebnou reakciou, v rámci ktorej sa človek reflektuje. Pojem "depresívny" sa tak bežne používa na vyjadrenie istej psychickej únavy a spomínaného smútku. Človek sa zastavuje, zamýšľa a prípadne prežíva sklamanie a duševnú bolesť, s ktorou sa následne konfrontuje a učí sa ju zvládnuť. Istotne aj tým človek duševne rastie.

medicínskom slovníku je však depresia nie iba vyjadrením chvíľkovej apatie, nezáujmu či smútku, ktoré sú normálnou reakciou na mnoho životných stresorov. Ide v ňom o patologickú entitu, ktorá výrazne a neprimerane dlhú dobu narušuje vnútorné prežívanie a rozpoloženie človeka i jeho telesný stav a vedie k sociálnej dysfunkcii. Nezriedka pacient pociťuje namiesto smútku agitovanosť, teda psychomotorický nepokoj a vnútorné napätie sprevádzané podráždenosťou či nervozitou. Depresia spojená práve s podráždenosťou je typická najmä pre deti a adolescentov.

Znakom patologickej depresie okrem sociálnej dysfunkcie je prítomnosť skľúčenej nálady (alebo iných symptómov depresie) neprimerane dlhý čas a počas väčšiny dňa. Pri niektorých typoch depresie (pozri Typy depresie) možno identifikovať spoľahlivý empirický základ, akýsi spúšťač a "živiteľ" depresívnych myšlienok. Takéto exogénne depresie sú teda istou reakciou psychiky i celého organizmu, ale nadobúdajú neadekvátny, patologický charakter práve svojou dĺžkou trvania a závažnosťou symptomatiky. Vtedy už nemožno hovoriť o normálnej psychickej reakcii, ale o rozvoji periodického duševného ochorenia. Takéto odlíšenie klinickej depresie od depresívnej reakcie je možné vyjadriť tromi znakmi:

 • intenzita a trvanie nálady sú signifikantné;
 • je prítomný podnet, ktorý motivuje náladu, ale veľmi často podnet prítomný nebýva a vtedy je nálada nemotivovaná;
 • nálada ovplyvňuje nielen správanie, ale aj celú osobnosť človeka.

Depresia sa tak v tomto vymedzení chápe ako závažná duševná porucha, ktorá vyžaduje farmakoterapeutickú liečbu, a teda psychiatrickú starostlivosť.

Typy depresie

 • Endogénna depresia je depresia spôsobená vnútornými príčinami, bez prítomnosti skľučujúcej situácie.
 • Exogénna depresia je neprimerane dlhá reakcia na existujúcu skľučujúcu situáciu (strata partnera, neúspech pri skúške); liečba psychoterapiou.
 • Larvovaná depresia je depresia zastretá, skrytá, neprejavujúca sa, alebo sa prejavujúca netypicky.
 • Psychogénna depresia je depresia duševného pôvodu, napr. reaktívna depresia, exhaustívna depresia, neurotická depresia a pod.

Niekoľko vedeckých štúdií potvrdilo štatistickú koreláciu medzi depresiou a nadmernému vystaveniu niektorým poľnohospodárskym pesticídom.

Príznaky (podľa A. T. Becka)

 • smútok – dlhotrvajúci a hlboký smútok je typický pre depresiu
 • pesimizmus – zameranie sa na negatívne stránky života
 • pocit zlyhania – vedomie zlyhania v dôležitej veci
 • nenávisť voči sebe – nenávidenie seba, svojich vlastností, svojho tela
 • pocit viny – vedomie ťažkého previnenia
 • vedomie, že si zaslúžim trest – predstava, že by som mal byť potrestaný
 • sebaobviňovanie – prisudzovanie si viny a zodpovednosti
 • samovražedné myšlienky – riešenie bezvýchodiskovej situácie je videné v samovražde
 • častejší plač – ľudia v depresii častejšie plačú, niekedy naopak by chceli plakať a nemôžu
 • podráždenosť – vyššia citlivosť na rušivé situácie
 • nerozhodnosť – neschopnosť rozhodnúť sa alebo veľmi dlhé rozhodovanie aj v maličkostiach
 • neupravenosť zovňajšku – strácanie záujmu o svoj zovňajšok
 • zmena telesnej hmotnosti – dôsledok prejedania sa alebo odmietania jedla
 • spomalenosť – predĺženie času potrebného na vykonávanie rôznych činností
 • zmena dĺžky spánku – väčšinou ide o neskoré zaspávanie a skoré prebúdzanie
 • pocit vyčerpanosti – vyskytuje sa aj bez namáhavej činnosti
 • strata apetítu – „strácanie chuti“ do jedla a pôžitku z jedla
 • strata energie – zvýšená únavnosť, nechuť niečo robiť
 • nespokojnosť – so sebou, svetom, rodinou, svojím telom…

Diagnostické kritériá DSM IV

Diagnostické kritériá DSM IV pre depresívnu epizódu

 • v priebehu dvoch týždňov musí byť prítomných aspoň päť z nasledujúcich príznakov (pričom počas väčšiny dní a takmer počas celého dňa je vyjadrená depresívna nálada alebo strata záujmov či potešenia):
  • depresívna nálada (napr. plačlivosť, smútok, pocit prázdnoty), u detí a adolescentov skôr podráždená nálada;
  • výrazné ochudobnenie záujmov, až strata potešenia;
  • nechuť alebo zvýšená chuť do jedla spojená s úbytkom alebo nárastom telesnej hmotnosti (aspoň 5% za mesiac);
  • insomnia (nespavosť) alebo hypersomnia;
  • psychomotorická agitovanosť alebo spomalenie;
  • únava alebo „strata energie“ počas takmer celého dňa;
  • znížené sebavedomie spojené s pocitom vlastnej bezcennosti a/alebo nadmernej či nezodpovedajúcej viny;
  • znížená schopnosť myslieť, koncentrovať sa a robiť rozhodnutia;
  • opakované suicidálne úvahy (myšlienky na samovraždu).
 • v prípade tzv. malej depresívnej epizódy stačia dva až štyri hore uvedené symptómy
 • symptómy nespĺňajú kritériá pre zmiešanú epizódu, ani nie sú následkom iného zdravotného stavu či užitia drog
 • afektívna alterácia spôsobuje narušenie vykonávania svojej sociálnej roly
 • ak sú symptómy reakciou na stratu blízkej osoby, symptomatológia musí trvať viac ako dva mesiace

Ďalšie príznaky

 • narušené sexuálne funkcie (nezáujem o sex, frigidita), bolesti hlavy, celková slabosť, znížená schopnosť na niečo sa sústrediť, nečinnosť, beznádejnosť, osamelosť, nízke sebavedomie, strach a úzkosť

Zdroj príspevku: https://sk.wikipedia.org/wiki/Depresia_(psychol%C3%B3gia)

Čomu sa venujeme

 • Individuálny pacient

  Poradíme, podporíme a povzbudíme pacientov v liečebnom procese.
 • Besedy so školákmi 

  Realizujeme besedy so školákmi na školách. Besedy sa týkajú destigmatizácie duševných ochorení.
 • Projekty pre duševne chorých

  Pripravujeme pre pacientov v liečebniach projekty pre ich pokojnejšiu rekonvalescenciu.
 • Spolupráca s inými OZ a firmami

  Spolupracujeme s rôznymi občianskymi združeniami a firmami, ktoré majú rovnaký cieľ ako my a tým je destigmatizovať duševné ochorenia a psychiatriu.

Besedy a stretnutia

Dohodnite si besedu s Pinelkami práve teraz! Kontaktujte nás

Duševné ochorenia

 • Bipolárna porucha

  22.3.2020

  Bipolárna afektívna porucha je charakteristická symptómami, ktoré sa objavujú v jasne odlíšených epizódach s medziperiódami nevyhranenej, priemernej nálady. V mnohých prípadoch neexistuje jasný vzorec, kedy alebo ako často sa manické epizódy objavujú alebo kedy alebo ako často sa striedajú s depresívnymi epizódami.

 • Bipolárna porucha I.

  22.3.2020

  Bipolárna porucha, označovaná aj ako manicko-depresívna porucha, manio depresia, je formou psychického ochorenia, pri ktorom dochádza k striedaniu epizód mánie, kedy je človek určité obdobie nezvyčajne nabudený, má veľa energie, a prejavuje sa u neho nezvyčajné správanie narúšajúce jeho bežný život; s epizódami depresie – ktoré sú presným opakom.

 • ADHD dospelých

  22.3.2020

  Je to pomerne nová diagnóza a pôvodne sa predpokladalo, že je chorobou detského veku, nakoľko príznaky sa zvyčajne objavujú už vo veku okolo 7 rokov. Výskumy  potvrdili  anatomické i funkčné zmeny mozgu  u detí s ADHD a teda porucha má neurobiologický základ –ide o odlišný vývoj niektorých oblastí mozgu, hlavne  oblastí kontrolujúcich pozornosť a riadenie.

 • Agorafóbia

  22.3.2020

  Agorafóbia patrí medzi úzkostné poruchy. Jej podstatou je strach zo situácií v ktorých je problematický únik  alebo v ktorých nie je dostupná pomoc v prípade potreby - strach z uviaznutia v pasci, z ktorej niet úniku.

Archív

Povzbudenia Pineliek